Zwartboek

Langdurig zieken 2016

Onze visie

Deze website werd gecreëerd door Geneeskunde voor het Volk, het netwerk van de wijkgezondheidscentra van de PVDA, als reactie op het ontwerp van koninklijk besluit van Maggie De Block over het opnieuw aan het werk zetten van zieken. Dat ontwerp voorziet in een re-integratietraject dat een aanvang zal kunnen nemen na twee maanden arbeidsongeschiktheid.

Natuurlijk zijn we er voorstander van dat langdurig zieken die dat wensen een aangepast werk kunnen hervatten en hun arbeidsvreugde kunnen terugvinden. Maar dat is zeker niet het resultaat dat van dit koninklijk besluit kan worden verwacht.

Waarom moeten we dit koninklijk besluit dat de zieke werknemers bestraft een halt toeroepen :

  •  Het besluit legt de verantwoordelijkheid bij de zieken. Het is integendeel gebleken dat langer werken, door het optrekken van de pensioenleeftijd en het verstrengen van de regels voor brugpensioen, alsmede de verhoging van de werkdruk, de hoofdoorzaken zijn van de stijging van het langdurige absenteïsme . Dit is opnieuw gebleken in recente studies van Securex en het Riziv.
  •  De verlenging van de loopbanen en de verhoging van de werkdruk zijn echter de belangrijkste oorzaak van de stijging van het aantal afwezigheden wegens langdurige ziekte. Een en ander vertaalt zich het vaakst in musculoskeletale aandoeningen en stressgerelateerde psychische aandoeningen. In een nieuwe studie van Securex van 10 mei wordt die constatering nogmaals bevestigd.
  •  Op het ogenblik dat de regering dit besluit uitbrengt, staat ze op het punt een wet (Wet Peeters) te laten goedkeuren waarin flexibel werken zal worden veralgemeend, wat ook ernstige gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de werknemers.
  •  Zelfs al wordt in de huidige versie van het koninklijk besluit niet voorzien in een financiële sanctie, heeft de regering tijdens de begrotingscontrole een principeakkoord gesloten om binnenkort sancties in te voeren voor zieken die het re-integratieplan weigeren of onvoldoende meewerken. Het gaat waarschijnlijk om een vermindering met 10 % van het bedrag van de ziekte-uitkering. De werknemers zullen dus twee keer worden gestraft door de regering : Ten eerste omdat hen arbeidsvoorwaarden worden opgelegd die hen zieker maken en ten tweede omdat de uitkering waarmee ze moeten overleven, wordt verminderd.
  •  De doelstelling van die maatregel is louter budgettair. De regering hoopt een besparing van 122 miljoen euro per jaar te realiseren.
  •  Die maatregel past in het kader van de jacht op werklozen en de controle op de uitkeringsgerechtigden. Hij richt de schijnwerpers op diegenen die al onderaan de sociale ladder staan. Hij verspreidt het idee dat de werknemers, indien geen druk op hen wordt uitgeoefend, hun volledige loopbaan ten laste van de collectiviteit zullen blijven, terwijl uit de cijfers blijkt dat 80 % van de werknemers binnen 6 maanden spontaan het werk hervatten.
  •  Het besluit legt alleen verplichtingen op aan zieke werknemers, maar houdt geen enkele verplichting in voor hun werkgever. De werkgever moet immers geen aangepast werk voorstellen aan zijn werknemer. De verantwoordelijkheid van de werkgever wordt gewoonweg niet behandeld in de tekst van het koninklijk besluit.
  •  Er zijn geen financiële middelen uitgetrokken voor de ziekenfondsen om die maatregel uit te voeren. Er zijn niet genoegd adviserend geneesheren om de zieken samen met de behandelende arts te begeleiden. Is het de bedoeling dat adviserend geneesheren bestraffen op basis ban het dossier ?

Wij eisen een re-integratie op vrijwillige basis en op maat van de patiënt, met responsabilisering van de werkgever over het aanbieden van aangepast werk.

Zieke werkers straffen ? Neen.
De maat is vol.
STOP de jacht op langdurig zieken, STOP het koninklijk besluit De Block.